Metator

Kvalitet & miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi antog i oktober 1997 följande kvalitetspolicy:
" Metator och dess medarbetare skall ständigt verka för att:
- hålla en hög servicegrad och tillgänglighet
- hålla utlovade tider
- producera felfria handlingar genom ständig kontroll och granskning
- hålla en hög kompetensnivå genom kontinuerlig vidareutbildning."

Kvalitetsfrågor och -aspekter finns behandlade i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Interna kvalitetsrevisioner genomförs några gånger per år av vår kvalitetsgrupp om fyra personer.

Miljöpolicy

Vi antog i oktober 1997 följande miljöpolicy:
" Metator och dess medarbetare skall ständigt verka för att:
- gällande miljölagstiftning följs
- minimera påverkan på mark, vatten, luft och ljud i den inre och yttre miljön
- vi i samband med projektering, utredningar m m följer varsamhetsprincipen och förordar val av miljövänliga, beständiga och återanvändbara produkter."

Miljöfrågor och -aspekter finns behandlade i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Interna miljörevisioner genomförs några gånger per år av vår miljögrupp om tre personer.